}

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Personas datu pārzinis

 

Personas datu pārzinis ir SIA “WITRAZ” (turpmāk – SIA), Reģ. Nr. 40103789599, Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046, tālrunis: +371 67405400, e-pasts: info@witraz.lv.

 

Aģentūras kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@witraz.lv.

 

Vispārīgie noteikumi

 

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā SIA veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta SIA iekšējos normatīvajos aktos un SIA tīmekļa vietnes sadaļā "Fizisko personu datu apstrāde". 

 

2. SIA piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

 

3. SIA personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 

Personas datu kategorijas


4.Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no SIA rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras SIA lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

4.1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods;
4.2. kontaktinformācija – dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
4.3. īpašās kategorijas personas dati - personu banku konti;
4.4. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
4.5. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

 

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

 

5. SIA veic personas datu apstrādi pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

5.1. klienta identificēšanai;

5.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

5.3. preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

5.4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

5.5. garantijas saistību izpildei;

5.6. preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

5.7. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

5.8. klientu apkalpošanai;

5.9. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

5.10. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

5.11. norēķinu administrēšanai; 

5.12. parādu atgūšanai un piedziņai; 

5.13. mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

5.14. statistikai un biznesa analīzei;

5.15. plānošanai un uzskaitei;

5.16. datu kvalitātes nodrošināšanai;

5.17. atskaišu sagatavošanai;

5.18. klientu aptauju veikšanai. 

 

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

6.1. attālinātas vienošanās un darījuma izpildei – lai veiktu preces pārdošanu un piegādi pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
6.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, vai likuma izrietošas SIA un klienta leģitīmās intereses.

 

7. SIA leģitīmās intereses ir:

7.1. pārdot preci klientam un uz atsevišķas vienošanās pamata, ja to pieprasa klients, piegādāt to, tādejādi nodrošinot darījuma saistību izpildi;
7.2. saglabāt klientu pieteikumus tīmekļa vietnē;
7.3. veikt klientu aptauju par SIA darbību;
7.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
7.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

8. SIA aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

8.1. datu šifrēšana, pārraidot datus;
8.2. ugunsmūris;
8.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
8.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēji

9.Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

9.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
9.2. auditoriemvai citiem SIA personas datu apstrādātājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

 

10. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

11. Personas dati tiek apstrādāti Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046.

 

Glabāšanas periods

 

12. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar internetā veikto darījumu ar klientu, SIA leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā SIA klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

 

13. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 12. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

 

Datu subjekta tiesības

 

14. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi SIA.

 

15. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SIA piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko SIA veic, pamatojoties uz SIA likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

 

16. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

SIA ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju SIA tīmekļa vietnes sadaļā                              "Privātuma politika".